Site Links
Home
Help
In Page Help
Cebuano

Ethnologue 16th edition Language Code: ceb

The URL for this page is: http://www.jesusislord.org/languages/cebuano.htm
You can copy/paste this URL into email and send this page to a friend!

NAKADUNGOG KA NA BA SA
Upat Ka Espirituhanong Lagda? Upat Ka Espirituhanong Lagda?
The Four Spiritual Laws in Cebuano

The Four Spiritual Laws (languages)
The Four Spiritual Laws (langugages)

Watch the Jesus Film in Cebuano

The Story of Jesus for Children in Cebuano

The Search in Cebuano
Failed link to Cebuano English link presented for now

$ the Jesus Film in Cebuano $ the Jesus Film in Cebuano

$ The Jesus Film in language packs $ The Jesus Film in language packs

The Bible in Cebuano (HTML) The Bible in Cebuano (HTML)

The Bible in Cebuano (HTML, MP3. download) The Bible in Cebuano (HTML, MP3. download)

The N.T. in Cebuano (PDF) The N.T. in Cebuano (PDF)

The Bible in Cebuano (parallel) The Bible in Cebuano (parallel)

About the Bible in Cebuano About the Bible in Cebuano

A resource from Campus Crusade for Christ follows

Cebuano - English 4 Spiritual Laws  (PDF .8M)
Cebuano - English 4 Spiritual Laws (PDF .8M)

Bilingual printable Four Spiritual Laws for 36 languages (You will need Adobe Acrobat 4.0) Bilingual printable Four Spiritual Laws for 36 languages (You will need Adobe Acrobat 4.0)

A resource from Campus Crusade for Christ follows

Kinsa si Hesus?
Kinsa si Hesus?

Kinsa si Hesus? (languages) Kinsa si Hesus? (languages)

A resource from Campus Crusade for Christ follows

Imo bang nakaplagan ng nasinati ang kinabuhi nga Napuno sa Espiritu?
Imo bang nakaplagan ng nasinati ang kinabuhi nga Napuno sa Espiritu?

Imo bang nakaplagan ng nasinati ang kinabuhi nga Napuno sa Espiritu? (languages) Imo bang nakaplagan ng nasinati ang kinabuhi nga Napuno sa Espiritu? (languages)

Chick PublicationsKini ang imong kinabuhi kaniadto!

Chick Publications "Kini ang imong kinabuhi kaniadto!" (languages)


The Ethnologue: Cebuano (ceb) Cebuano (ceb)

Ethnic Harvest: the Philippines The Philippines

Ethnic Harvest: resources in Cebuano Resources in Cebuano

Global Recording Network: recordings in Cebuano Recordings in Cebuano

Joshua Project Cebuano speakers


Jesus is Lord

Si Jesus Ginoo

1 Corinthians 12:3 (Cebuano Bible)

"3 Busa buot ko nga inyong masabtan nga walay tawo nga sa magasulti siya pinaagi sa gahum sa Espiritu sa Dios arang makaingon, "Si Jesus matinunglo pa unta!" ug walay makaingon, "Si Jesus Ginoo," nga dili pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo."


(Charles Stanley)

 

(Joyce Meyer - Television)

 

(Open Doors)

 

(Reinhard Bonnke - Christ for all Nations)

 

(David Wilkerson -Times Square Church Pulpit Series)

 

(Trans World Radio)

 

(Wycliffe Bible Translators)

 

(Trinity Broadcasting Network)

 

Free Translation

Weather in the Philippines in English

Languages on the Internet

Daniel 7:13-14 (Cebuano Bible)

13 Nakita ko diha sa mga panan-awon sa kagabhion, ug, ania karon, may usa nga miabut uban sa mga panganod sa langit nga usa nga sama sa anak sa tawo, ug siya miduol kaniya bisan pa ngadto sa tigulang sa mga adlaw, ug ilang gidala siya haduol sa iyang atubangan. 14 Ug may gihatag kaniya nga dominio, ug himaya, ug gingharian, aron ang tanang mga katawohan, mga nasud, ug mga pinulongan manag-alagad kaniya: ang iyang dominio mao ang dominio nga walay katapusan, nga dili umalagi, ug ang iyang gingharian mao kadtong dili mabungkag."


World Missionary Press Resources in Cebuano

ANG DALAN PAINGON SA DIOS (HTML) (HTML)

ANG DALAN PAINGON SA DIOS (PDF .8M) (PDF .8M)

WMPress.org Online Language List (PC-friendly)

WMPress.org current list (PC-friendly)

WMPress.org Online Language List (PC-friendly)

WMPress.org list (Mobile-friendly)


Last updated: 12/11/2013


Background Music: Ancient of Days
(click here for sound)

Ancient of Days in English (Daniel 7:13-14 Cebuano Bible)

Blessing and honor, glory and power

Be unto the Ancient of Days

From every nation, all of creation,

Bow before the Ancient of Days.

Every tongue in heaven and earth

Shall declare Your glory

every knee shall bow at your throne in worship

You will be exalted Oh God

And your kingdom shall not pass away,

Oh Ancient of Days!

2x (above)

Chorus

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

2x (above)

Every tongue in heaven and earth

Shall declare Your glory

Every knee shall bow at your throne in worship

You will be exalted Oh God

And your kingdom shall not pass away,

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Oh Ancient of Days!

Musical instruments pick up the beat...

Chorus

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

Your kingdom shall reign over all the earth

Sing unto the Ancient of Days

5x (above)

ancientofdays2(1).mid